Algemene voorwaarden

Klik hier voor de PDF versie.

Algemene Voorwaarden FLOW Nederland B.V. h.o.d.n. FLOW charging

Versie 1 januari 2016

 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en Diensten, aangeboden en geleverd door FLOW charging aan de Klant. Voor bepaalde soorten Producten en/of Diensten gelden de specifieke voorwaarden waar aangegeven.

1.2  Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op producten en/of diensten die niet door FLOW charging, maar door een derde partij, zoals een wederverkoper, worden aangeboden en geleverd, in welk geval de koopovereenkomst met laatstgenoemde en niet met FLOW charging wordt aangegaan.

1.3  Door het bestellen van Producten of Diensten, alsmede door het aanmaken van een account in het Klantportaal gaat de Klant en/of de Eindgebruiker akkoord met de toepasselijkheid en gelding van deze Algemene Voorwaarden.

1.4  De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Definities

2.1  Abonnement: het door FLOW charging via het Klantportaal of op andere wijze aan de Klant aangeboden abonnement behorende bij een Laadpunt of Laadpas.

2.2  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen.

2.3  Consument: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.4  Consumentenkoop: de koop die wordt gesloten tussen FLOW charging en een Consument met betrekking tot één of meer Producten, zijnde een roerende zaak.

2.5  Diensten: de door FLOW charging via de Website of op andere wijze aangeboden Abonnementen en Overige Diensten.

2.6  Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van FLOW charging.

2.7  Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig met meer dan twee wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt.

2.8  Herroepingstermijn: de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, zoals bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden, betreffende Overeenkomsten op Afstand gesloten tussen FLOW charging en een Consument.

2.9  Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FLOW charging een Overeenkomst aangaat, respectievelijk een Laadpas activeert. Een Klant is tevens Eindgebruiker indien hij zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten.

2.10  Klantenservice: de klantenservice van FLOW charging die door Klanten en Eindgebruikers kan worden benaderd in geval van vragen en/of klachten.

2.11  Laaddiensten: alle door FLOW charging aan de Klant aangeboden diensten in verband met het gebruik van een Laadpas, waaronder begrepen het gebruik door de Klant van een Laadpas zonder Abonnement, met een Abonnement, en gebruik van het Klantportaal.

2.12  Laadpas: de door FLOW charging verstrekte laadpas of sleutelhanger die toegang biedt tot gebruik van één of meerdere Laadpunten.

2.13  Laadpunt: voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen door middel van een Laadpas waarbij de stroom kan worden aan – en uitgeschakeld door de Eindgebruiker.

2.14  Netwerk: FLOW charging en het Partnernetwerk gezamenlijk.

2.15  Offerte: de door FLOW charging uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Product(en) en/of Dienst(en).

2.16  Ongeoorloofd Gebruik: hieronder wordt begrepen o.a. het gebruik van Laadpunten op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CE- keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling); het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte voertuigen of andere zaken; het gebruik van een Product of andere zaak anders dan vermeld in de (Veiligheids-) instructies van FLOW charging, de (Veiligheids-) instructies van exploitanten van de Laadpunten en de Partnernetwerken of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; almede ieder schadetoebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker.

2.17  Overeenkomst: de overeenkomst tussen FLOW charging en de Klant met betrekking tot Producten of Diensten van FLOW charging, waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken.

2.18  Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst waarbij, in het kader van een door FLOW charging georganiseerd systeem voor verkoop van Producten of verlening van Diensten op afstand tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet beperkt tot telefonie en internet.

2.19  Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Diensten: de tot het verrichten van Diensten strekkende Overeenkomst op Afstand tussen FLOW charging en een Consument.

2.20  Overige Diensten: alle Diensten verricht door FLOW charging anders dan de Laaddiensten, waaronder begrepen de installatie van een Laadpunt.

2.21  Partnernetwerk: het samenstel van alle Laadpunten, waarvan met de Laadpas gebruik gemaakt kan worden, die zijn gelegen buiten het FLOW charging Netwerk.

2.22  Klantportaal: de website my.flowcharging.com waarop de Klant met behulp van zijn inloggegevens kan inloggen om bijvoorbeeld zijn gebruiksgegevens te beheren en zijn verbruik te zien.

2.23  Privaat Laadpunt: een Laadpunt dat door FLOW charging op grond van de Overeenkomst aan de Klant is geleverd, geïnstalleerd, wordt gehost, onderhouden en/of beheerd, welke Laadpunt niet opengesteld is als Publiek Laadpunt en waarvan gebruik gemaakt kan worden middels een Laadpas.

2.24  Product: het door FLOW charging aan de Klant geleverde of te leveren fysieke product, waaronder begrepen een Laadpunt.

2.25  Publiek Laadpunt: een Laadpunt in het FLOW charging Netwerk dat (semi-)openbaar opengesteld is voor gebruik door alle Klanten met een daartoe geactiveerde Laadpas.

2.26  FLOW charging: de aanbieder van de Diensten en Producten, zijnde FLOW charging B.V., alsmede de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen in zin van artikel 2:24 lid a t/m c BW.

2.27  FLOW charging Netwerk: het samenstel van alle Laadpunten in beheer van FLOW charging.

2.28  Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften geldend met betrekking tot het gebruik of de installatie van een laadpunt, het gebruik of het aansluiten van het Elektrische Voertuig, het gebruik van een laadkabel, alles zoals gepubliceerd door FLOW charging of door andere laadexploitanten en leveranciers.

2.29  Website: de openbare website www.flowcharging.com, alsmede het Klantportaal, alsmede enige andere website die door FLOW charging op enig moment wordt gebruikt voor Producten en/of Diensten in Nederland.

 1. Identiteit

Weena 750
3014 DA Rotterdam
KvK-nummer: 57077746 Btw-identificatienummer: NL852428522B01

 1. Laadpas

4.1  Indien een Klant een Laaadpas aanvraagt of een Laadpunt aanschaft, krijgt hij de beschikking over een Laadpas.

4.2  Een Laadpas heeft een garantie van één jaar tegen materiaaldefecten en fabricagefouten. In geval van een defect dat niet te wijten is aan een fabricagefout of materiaaldefect worden de hierna genoemde vervangingskosten in rekening gebracht.

4.3  In geval van verlies of diefstal van de Laadpas dient de Klant FLOW charging zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via telefoonnummer 085 4012734 (vast tarief) of via info@flowcharging.com. FLOW charging zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Tot het moment van blokkering is de Klant volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas.
Alle transacties die met de Laadpas zijn gedaan voordat de Laadpas is geblokkeerd komen voor rekening van de Klant.

4.4  De vervangingskosten voor een Laadpas bedragen EUR 7,50 (zeven EURO vijftig) ex BTW.

4.5  Een Laadpas, alsmede de op de Laadpas verwerkte (elektronische) gegevens, blijven te allen tijde eigendom van FLOW charging.

4.6  Bij beëindiging van het gebruik van de ter beschikking gestelde Laadpas(sen) zal de Klant deze onverwijld per post retourneren aan: FLOW charging B.V., Weena 750, 3014 DA te Rotterdam.

 1. Gebruik van Laadpas en Laadpunten

5.1  De Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas en de Laadpunt(en) om te gaan, deze conform de Veiligheidsinstructies te gebruiken en zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan.

5.2  Indien de Klant bij gebruik van een Laadpunt schade, gebreken of onregelmatigheden aan dat Laadpunt ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan FLOW charging te melden via telefoonnummer 085 4012734 (vast tarief) of via info@flowcharging.com.

5.3  In het geval de Klant zelf tracht een storing van een Publiek of Privaat Laadpunt te (doen) verhelpen is FLOW charging op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

5.4  FLOW charging geeft geen garantie met betrekking tot de omvang van het FLOW charging Netwerk of het deugdelijk functioneren, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van Publieke Laadpunten.

5.5  Voor laadpunten in het Partnernetwerk geldt dat op het gebruik daarvan de voorwaarden van de exploitant van het betreffende laadpunt van toepassing zijn. De Klant is verplicht om zich van die voorwaarden op de hoogte te stellen en zich daaraan te houden. Doet de Klant dit niet, of niet op deugdelijke wijze, dan is de Klant in gebreke in de nakoming van zijn verplichtingen jegens FLOW charging uit hoofde van de Overeenkomst.

5.6  FLOW charging is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichting jegens de Klant één of meerdere Laadpunten te verwijderen uit het FLOW charging Netwerk en/of geen toegang meer te verschaffen tot een Laadpunt uit het Partnernetwerk.

5.7  Indien de Klant een Privaat Laadpunt open wenst te stellen voor alle andere Klanten en Eindgebruikers, en FLOW charging daarmee akkoord gaat, zal het betreffende Laadpunt door FLOW charging als (semi-)Publiek Laadpunt in het FLOW charging Netwerk worden opgenomen. Het Laadpunt is vanaf dat moment als een (semi-)Publiek Laadpunt aan te merken. De Klant zal de eventuele specifieke gebruiks-, voorzorgs,- en veiligheidsmaatregelen voor het betreffende Laadpunt op duidelijk zichtbare wijze kenbaar maken bij het Laadpunt.

5.8  Voor zover het redelijkerwijs in de macht van de Klant en/of Eindgebruiker ligt dient deze ervoor zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden door middel van het instellen van een wachtwoord, en tegen virussen.

5.9  De Klant staat er jegens FLOW charging voor in dat de door hem bij het activeren van een Laadpas en het aangaan van een Abonnement verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel, volledig en correct zijn en dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via my.flowcharging.com of info@flowcharging.com aan FLOW charging worden gemeld.

5.10  FLOW charging is gerechtigd om geactiveerde passen en/of het Abonnement per direct te beëindigen en/of de Laadpas onmiddellijk te blokkeren:

a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of facturen na twee herinneringen niet zijn voldaan, of
b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van de Klant, of
c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laadpunt.  

Kosten Laaddiensten

6.1  Voor het laden bij Publieke Laadpunten in het Netwerk worden de kosten zoals vermeld op de Website in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit maximaal twee componenten: het tarief dat gerekend wordt door de aanbieder van het Laadpunt, en de transactievergoeding per laadsessie.

6.2  De Klant activeert een laadpas voor laden op Publieke Laadpunten via het Klantportaal, door zijn/haar rekeninggegevens in te voeren en aan de betreffende pas te koppelen.

6.3  Voor de toegang tot en/of het laden bij Publieke Laadpunten dan wel bij voor het publiek beschikbare Private Laadpunten gelden de door de betreffende aanbieder gehanteerde tarieven en voorwaarden. Een Klant kan er voor kiezen om ofwel (voor eigen rekening en risico) akkoord te gaan met deze voorwaarden en de Laadpas ook voor deze Laadpunten te activeren, ofwel de Laadpas voor deze Laadpunten inactief te laten.

6.4  Indien de Laadpas wordt gebruikt om te laden in het Partnernetwerk zijn de informatie van de exploitant van het Laadpunt omtrent het verbruik van de Klant, alsmede de door die exploitant gehanteerde tarieven, bindend. De Klant is gehouden om de betreffende kosten aan FLOW charging te voldoen, behoudens gegrondbevinding door FLOW charging van eventueel door de Klant geleverd tegenbewijs, welk bewijs de Klant binnen één maand na factuurdatum dient te leveren, op straffe van verval van de vordering.

 1. Abonnementen

7.1  Een abonnement wordt geactiveerd via het Klantportaal of op andere wijze door de Klant geaccepteerd. Een Abonnement wordt aangegaan voor een jaar, ingaande op de datum waarop dit wordt geactiveerd of op andere wijze geaccepteerd, en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

7.2  Opzegging van een Abonnement door de Klant is jaarlijks mogelijk. Opzegging dient via het Klantportaal te gebeuren met de daartoe bestemde instellingen, of schriftelijk plaats te vinden door middel van een daartoe strekkende brief aan FLOW charging B.V., Weena 750, 3014 DA Rotterdam, of een daartoe strekkende e-mail aan info@flowcharging.com, onder vermelding van naam en adres, postcode, woon-of vestigingsplaats van de Klant en de gewenste datum van beëindiging. Behoudens het herroepingsrecht voor Consumenten, zoals bedoeld in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden, zal restitutie van reeds betaalde termijnen van een Abonnement in geen geval plaatsvinden.

7.3  De geldende tarieven voor de verschillende vormen van Abonnementen zijn te vinden op de Website. De kosten voor het stroomverbruik van het laden bij een Privaat Laadpunt worden rechtstreeks door de elektriciteitsleverancier van de Klant aan de Klant in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van een Publiek Laadpunt worden conform de tarieven zoals vastgesteld door de aanbieder van het betreffende Publiek Laadpunt in rekening gebracht bij de Klant. Deze kosten zijn derhalve niet in de abonnementsprijs begrepen.

 1. Overige Diensten

8.1  Een Overeenkomst tot verlening van Overige Diensten komt tot stand op het moment dat FLOW charging de door de Klant ondertekende of via e-mail geaccepteerde Offerte, voorzien van alle noodzakelijke gegevens, heeft ontvangen, tenzij partijen een andere wijze van totstandkoming zijn overeengekomen.

8.2  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door of namens FLOW charging afgegeven levertijden en leverdata geen fatale termijnen.

8.3  Een Offerte is geldig gedurende de op de Offerte aangegeven periode. Bij gebreke daarvan is de geldigheidstermijn 1 maand na datum van uitbrengen.

8.4  Een Overeenkomst tot verlening van Overige Diensten kan ook op een andere wijze tot stand komen dan bepaald in dit artikel, waaronder begrepen verkoop of dienstverlening op afstand via telefoon of internet.

 1. Overige Diensten: Installatie van een Laadpunt

9.1  Op verzoek van de Klant kan FLOW charging de installatie van een Laadpunt verzorgen.

9.2  Een Laadpunt kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen, droog en vrij begaanbaar te zijn en dient aangesloten te kunnen worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.3  De installatie en de turn-key oplevering van een Laadpunt wordt verzorgd door derden die worden ingeschakeld door FLOW charging, tenzij anders is overeengekomen.

9.4  FLOW charging zal binnen redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst contact (laten) opnemen met de Klant teneinde een installatiedatum af te spreken.

9.5  De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. FLOW charging baseert haar Offerte op de informatie die de Klant verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor rekening van de Klant.

9.6  Meerwerk van installatie worden door de installateur ter plekke met de Klant afgesproken en door de Klant voor akkoord mondeling erkend en/of ondertekend. De meerwerkkosten worden binnen redelijke termijn aan de Klant kenbaar gemaakt.

9.7  Alle schade in verband met de door de Klant verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.

9.8  Installatieafspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos door de Klant worden afgezegd. Indien de Klant een installatieafspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt, of indien de installateur de Klant niet aantreft op het afgesproken tijdstip, is de Klant een vaste kostenvergoeding van € 150 (honderdvijftig EURO) ex BTW aan FLOW charging verschuldigd.

9.9  FLOW charging is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadpunt. De Klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken. De Klant vrijwaart FLOW charging en de door FLOW charging ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.

9.10  Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Klant dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Klant een opleveringschecklist na. De Klant dient tijdens de oplevering alle gebreken die hij constateert of redelijkerwijs kan constateren, te melden aan de installateur. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist en deze in overleg met de Klant binnen een redelijke termijn herstellen.

9.11  De oplevering is door de Klant geaccepteerd, zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Klant deze heeft ondertekend. De acceptatie van de oplevering betekent dat de Klant de installatie heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleveringschecklist vermelde gebreken.

9.12  Kleine gebreken die de ingebruikneming van het Laadpunt niet in de weg staan en binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld zijn voor de Klant geen reden om de acceptatie van de oplevering te weigeren.

9.13  Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering zijn door de acceptatie van de oplevering door de Klant geaccepteerd.

9.14  Wordt het Laadpunt in gebruik genomen voordat de acceptatie van de oplevering heeft plaatsgevonden dan geldt de ingebruikneming als acceptatie van het Laadpunt door de Klant.

9.15  Indien de Klant de oplevering niet accepteert dient hij binnen 48 uur schriftelijk via info@flowcharging.com aan te geven waarom hij niet akkoord is met de oplevering. FLOW charging of de installateur zullen dan binnen redelijke termijn contact opnemen met de Klant om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplevering vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent oplevering is bepaald in dit artikel.

9.16  De Klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart FLOW charging tegen, alle schade die FLOW charging lijdt in verband met de installatie voorzover deze geschiedt door of namens een door de Klant ingeschakelde derde. Indien FLOW charging in een dergelijk geval door de Klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Klant.

9.17  FLOW charging behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

 1. Producten

10.1  De Klant is verplicht om een geleverd Product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan FLOW charging) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via info@flowcharging.com. Eventuele gebreken aan een, of een verkeerd geleverd, Product kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na de levering aan FLOW charging worden gemeld op straffe van verval van het recht tot reclameren en terugzending.

10.2  Terugzending van het Product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, en aan het ter zake door FLOW charging aan de Klant opgegeven adres.

10.3  Ingebruikneming of -geving, beschadiging en/of doorverkoop van het Product doet het recht tot reclameren en terugzending vervallen.

10.4  Indien de klacht van de Klant door FLOW charging gegrond wordt bevonden, zal FLOW charging naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of de Klant de betaalde aankoopsom terugbetalen.

10.5  Artikel 9.4 geldt niet indien in de redelijk opinie van FLOW charging: a. de Klant jegens FLOW charging in gebreke is, b. de Klant het Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, c. het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van FLOW charging en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld, of d. de ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.6  Het voorgaande geldt, zoals vermeld in artikel 1.2, uitsluitend voor Producten die door de Klant rechtstreeks bij FLOW charging (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

 1. Garantie Laadpunten

11.1  Voor een door FLOW charging geleverd Laadpunt geldt een garantie van 2 jaar carry-in. In deze periode zal FLOW charging zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kosteloos te (laten) herstellen, danwel, indien herstel niet mogelijk is, zorg te dragen voor een vervangend Laadpunt. Voorrijkosten en uurloon worden achteraf in rekening gebracht. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking daarvan telefonisch of per e-mail bij de FLOW charging Helpdesk is gemeld, waarbij de Klant zo veel mogelijk details van het gebrek of de storing dient te verstrekken. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van Ongeoorloofd Gebruik of het gevolg is van onjuiste installatie en/of onjuiste montage door of namens de Klant.

11.2  Het voorgaande geldt, zoals ook vermeld in artikel 1.2, uitsluitend voor Laadpunten die door de Klant rechtstreeks bij FLOW charging (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

 1. Tarieven en facturering van Producten en Diensten

12.1  De Klant is de tarieven verschuldigd zoals nader gespecificeerd in de Offerte, of bij gebreke daarvan, volgens de daarvoor door FLOW charging op andere wijze kenbaar gemaakte of te maken prijzen, tarieven en voorwaarden.

12.2  Alle tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. FLOW charging is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant, inclusief voor lopende offertes.

12.3  FLOW charging verzendt facturen voor Abonnementen (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laadpunten) en Producten ofwel per e-mail aan de Klant ofwel publiceert deze op het Klantportaal en stelt de Klant daarvan middels een e-mail op de hoogte. Facturen voor Overige Diensten worden uitsluitend per e-mail aan de Klant verzonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4  In het geval van Laadpas (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laadpunten) wordt het gefactureerde bedrag door middel van automatische incasso per maand afgeschreven van de door de Klant opgegeven bankrekening met inachtneming van de geldende SEPA-termijnen, tenzij anders is overeengekomen of indien FLOW charging op andere wijze wenst te factureren. De Klant dient er voor te zorgen dat het gefactureerde bedrag via automatische incasso inbaar is.

12.5  In het geval van kosten voor Producten en Overige Diensten dient de Klant het gefactureerde bedrag over te maken binnen de betalingstermijn genoemd op de factuur.

12.6  Klachten over facturen dienen voor het einde van de betalingstermijn per e-mail aan FLOW charging gemeld te worden via info@flowcharging.com. Indien een Klant meer dan driemaal per kalenderjaar ten onrechte klaagt over een factuur is FLOW charging gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal € 15,- (vijftien EURO) ex BTW aan deze Klant in rekening te brengen en/of de Overeenkomst op te zeggen.

12.7  De Klant dient onbetwiste bedragen van een factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.

12.8  Een Consument kan een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na de incassodatum laten storneren. Een Consument heeft na de datum van stornering 14 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan FLOW charging te voldoen, bij gebreke waarvan hij in verzuim met de gevolgen zoals beschreven in het volgende lid.

12.9  Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de Klant niet plaatsvindt binnen de door FLOW charging gestelde betalingstermijn, is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is FLOW charging alsdan gerechtigd om administratieve kosten ten bedrage van minimaal EUR 40 ex BTW, alsmede de eventuele buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 25 (vijfentwintig EURO) ex BTW, aan de Klant in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van FLOW charging op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW.

12.10  FLOW charging heeft het recht om de levering van de Diensten c.q. de Producten op te schorten vanaf de datum waarop de Klant in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop FLOW charging het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

12.11  De Klant is aansprakelijk voor alle door FLOW charging te maken gerechtelijke kosten (inclusief de redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met de incasso van bedragen die de Klant verschuldigd is. Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief eventuele kosten in verband met laadsessies in het Partnernetwerk) levert de administratie van FLOW charging uitsluitend bewijs op betreffende het elektriciteitsverbruik alsmede de door de Klant gedane betalingen, behoudens eventueel door de Klant geleverd tegenbewijs, dat de Klant binnen één maand na factuurdatum dient te leveren, op straffe van verval van de vordering.

 1. FLOW charging Klantenservice

13.1  De Klantenservice van FLOW charging is bereikbaar per e-mail via info@flowcharging.com en/of via telefoonnummer 085 401 27 34 (vast tarief).

13.2  Klachten dienen zo spoedig mogelijk na constatering en volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Klantenservice.

13.3  FLOW charging spant zich in om al haar Klanten en Eindgebruikers zo goed mogelijk te helpen maar kan niet garanderen dat de Klantenservice altijd bereikbaar is, noch dat de Klantenservice steeds in staat zal zijn om een klacht naar tevredenheid op te lossen.

 1. Overdracht aan Derden

14.1  Het is de Klant niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLOW charging.

14.2  FLOW charging is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De Klant verleent hierbij bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.

 1. Aansprakelijkheid van FLOW charging

15.1  De aansprakelijkheid van FLOW charging voor indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2  In afwijking van het vorige lid is FLOW charging gehouden tot schadevergoeding indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig Product in de zin van artikel 6:186 BW en ofwel a. sprake is van dood of letselschade van de Klant; ofwel b. indien de Klant een Consument is, en sprake is van schade, door het Product toegebracht aan een andere zaak die eigendom is van de Consument, welke zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de Consument ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, in welk geval geldt dat FLOW charging niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade minder dan € 500 (vijfhonderd EURO).

15.3  Behoudens het bepaalde in het vorige lid is ingeval FLOW charging gehouden is tot vergoeding van directe schade deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de aanschaf van het Product of de Dienst en maximaal tot € 5.000 (vijfduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.

15.4  Een Laadpunt functioneert met behulp van (al dan niet openbare) infrastructuur, waaronder begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. FLOW charging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering van elektriciteit naar het Laadpunt.

15.5  FLOW charging is nimmer aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik door of namens de Klant of de Eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de Klant niet voldoet aan de geldende Veiligheidsinstructies, aan enig ander voorschrift voor het betreffende Laadpunt of het betreffende Elektrisch Voertuig of aan andere relevante voorschriften.

15.6  Op de Website en op het Klantportaal wordt algemene informatie verstrekt met betrekking tot de door FLOW charging aangeboden Producten en Diensten. FLOW charging stelt deze informatie met zorg samen, maar kan niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aansprakelijk worden gesteld.

15.7  Eventuele schade dient door de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, via e-mail aan info@flowcharging.com te worden gemeld.

15.8  De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die FLOW charging ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie FLOW charging aansprakelijk is.

15.9  FLOW charging is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door FLOW charging ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FLOW charging alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers en/of ingeschakelde derden van FLOW charging.

15.10  De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FLOW charging. FLOW charging is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en door FLOW charging ingeschakelde derden.

 1. Aansprakelijkheid van de Klant

16.1  Voor zover in de macht van de Klant respectievelijk de Eindgebruiker dient deze zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (zoals mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

16.2  De Klant garandeert dat het Elektrische Voertuig en de door hem gebruikte laadkabel voldoen aan de bij of krachtens de wet en regelgeving gestelde vereisten.

16.3  De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van, of mede het gevolg is van, een defect in het Elektrische Voertuig of de laadkabel.

16.4  Het is de Klant niet toegestaan om technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen in verband met de Producten en/of Diensten te omzeilen of te verwijderen. In het geval er schade ontstaat omdat de Klant de technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen toch omzeilt of verwijdert, danwel dit tracht te doen, dan is de Klant daarvoor aansprakelijk.

16.5  De Klant staat er jegens FLOW charging voor in dat de Laadpas alsmede de codering, gegevens en andere data die zijn opgeslagen op de Laadpas, op generlei wijze zal worden gekopieerd of nagemaakt. Hieronder wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk overzetten van de codering, gegevens en data op andere gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons of digitale sleutelhangers.

16.6 De Klant is jegens FLOW charging hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het handelen en/of nalaten van derden aan wie de Klant toestemming heeft verleend of feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van de Producten of Diensten, als ware dit een handelen en/of nalaten van de Klant zelf. De Klant vrijwaart FLOW charging voor alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die FLOW charging als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met situaties waarin de Klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel.

 1. Intellectuele Eigendom

17.1  Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten eigendom blijven van FLOW charging en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag FLOW charging producten, materialen en methodieken die door de Klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van FLOW charging. De Klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van FLOW charging.

17.2  Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (zoals logos en auteursrechtvoorbehouden) op of in verband met de door FLOW charging geleverde Producten of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, Apps, Website of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 1. Privacy

18.1  Bij het aanbieden van Producten en Diensten verwerkt FLOW charging bepaalde gegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt FLOW charging zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop FLOW charging omgaat met persoonsgegevens van de Klant is beschreven in de Privacy Policy, te vinden op de Website.

18.2  FLOW charging kan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 8 sub b, in het kader van een Overeenkomst door Klant c.q. Eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Op grond van voorgenoemde wet kan FLOW charging worden verplicht om persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor deze doeleinden heeft FLOW charging geen toestemming van de Klant nodig.

 1. Herroepingsrecht voor Consumenten

19.1  Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten op Afstand voor Producten en/of Diensten die zijn gesloten tussen FLOW charging en een Klant die tevens een Consument is.

19.2  Herroeping door een Consument is kosteloos, hetgeen inhoudt dat FLOW charging ter zake geen administratiekosten of andere kosten aan de Consument in rekening brengt. 

Herroepingsrecht Producten

19.3  In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroepingstermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument.

19.4  Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

19.5  De Consument is gerechtigd om het Product binnen de Herroepingstermijn te testen. In geval van aankoop van een Laadpunt kan de Consument een testsessie uitvoeren om te verifiëren of het Laadpunt het Elektrisch Voertuig oplaadt. Voor het testen van een Laadpunt is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd.

19.6  Gebruik van een Product dat meer omvat dan het testen van het Product heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van het Product, waarmee het herroepingsrecht van de Consument vervalt. In geval van een Laadpunt is sprake van gebruik, en daarmee van verval van het herroepingsrecht, als de Consument het Laadpunt heeft laten installeren.

19.7  Het herroepingsrecht vervalt tevens als de Consument het Product beschadigt.

19.8  Een Consument die van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met FLOW charging via e-mail aan info@flowcharging.com. De Klant dient vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met ondertekende modelformulier, binnen 14 dagen aan FLOW charging terugzenden op het ter zake door FLOW charging opgegeven adres.

19.9  De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant.

19.10  Zodra het geretourneerde Product door FLOW charging is ontvangen, of zodra de Klant heeft aangetoond dat hij het Product aan FLOW charging heeft geretourneerd, zal FLOW charging het door de Klant betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen. FLOW charging is gerechtigd om de eventuele waardevermindering van het Product aan de Klant in rekening brengen als er door toedoen van de Klant schade aan het Product is ontstaan.

19.11  Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Klant is vervaardigd (maatwerk).

Herroepingsrecht Abonnementen

19.12 Een Consument mag een Abonnement binnen de Herroepingstermijn, ingaande op de dag na het aangaan daarvan, schriftelijk en zonder enige verplichting ontbinden door middel van een daartoe strekkende e-mail aan info@flowcharging.com.

Herroepingsrecht Overige Diensten

19.13  Bij het sluiten van een Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Overige Diensten heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de Herroepingstermijn, ingaande op het moment dat FLOW charging de Consument per e-mail heeft geïnformeerd dat de bestelling in behandeling is genomen.

19.14  Een Consument die van zijn herroepingsrecht van Overige Diensten gebruik wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met FLOW charging via e-mail aan info@flowcharging.com.

19.15  Heeft de Consument reeds van de Dienst gebruik gemaakt dan is hij gehouden tot betaling van een evenredig deel daarvan.

19.16  FLOW charging zal het door de Klant betaalde bedrag binnen 30 kalenderdagen na de herroeping terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik, indien relevant.

19.17  Het herroepingsrecht voor Overige Diensten vervalt als de overeenkomst tot de levering van de Diensten reeds door FLOW charging is nagekomen en a. die nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en b. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de levering door FLOW charging is nagekomen.

 1. Overige bepalingen en toepasselijk recht

20.1  FLOW charging is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten, de tarieven alsmede de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op de Website of het Klantportaal, tenzij anders aangegeven, en doen de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden en/of tarieven vervallen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende Overeenkomsten. Wijzigingen in de tarieven en Diensten gelden zodra de betreffende Overeenkomst (al dan niet automatisch) wordt verlengd. Indien de Klant een voor hem geldende wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft.

20.2  FLOW charging is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

20.3  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk worden behouden.

20.4  Waar in deze Algemene Voorwaarden staat vermeld ‘waaronder begrepen’ dan wordt daarmee bedoeld: ‘inclusief maar niet beperkt tot’.

20.5  Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie 1 januari 2016